Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2020 weergeven

Pali

'Pāli: The North Indian dialect used in the most important collection of Buddhist scriptures.' Het woord nirvana is Sanskriet voor het woord nibbana in Pali.

Patanjali

'Yoga is de concentratie die de schommelingen van denken en gemoed beperkt. Daarvan bevrijd, kan het zelf zich tot expressie brengen.' - Yogasütra's Patanjali I 1-4.

MURTI103.nl

Jiddu Krishnamurti moet eens hebben gezegd: 'Als Krishnamurti sterft, wat onvermijdelijk is, zullen jullie regels in je hoofd gaan vormen, omdat het individu, Krishnamurti, jullie de Waarheid had voorgehouden. Jullie zullen dus een tempel bouwen, beginnen met het houden van ceremonieën en zinsnedes, dogma's, geloofssystemen, en geloofsbelijdenissen uitvinden en filosofieën creëren. Als je het fundament op mij, het individu, bouwt, zul je in dat huis gevangen raken'... (Bron: K in The Future Is Now, 1989) https://murti103.nl/

Boeddha als God

"'Boeddha is een mens, Jezus is een God', zo hoort men vaak de twee grote figuren tegenover elkander stellen. Wij willen vooralsnog over de juistheid van deze bewering (in metafysische zin) geen oordeel uitspreken; zeker is het, dat voor miljoenen de zaak zich werkelijk aldus heeft voorgedaan. De meerderheid der christenen, tot aan de moderne bewegingen, heeft Jezus als Zoon Gods en zelfs als God vereerd; en de zuidelijke school van het Boeddhisme heeft er nooit althans officieel, in de verte aan gedacht haar Boeddha in een God te veranderen. Ik zeg de zuidelijke school; want in het Mahäyäna is Boeddha God, evenals Christus in het Westen." (Bron: De mystiek van het boeddhisme, door B. Jasink, uitgever Ankh-Hermes.)

Buddha

'He taught his disciples that if they wanted to achieve enlightenment, they must abandon their homes, become mendicant monks, and practice the mental disci- plines of yoga, as he had done.' - Bron: Buddha, Karen Armstrong.

Gelukkig zijn

Bij afwezigheid van jaloezie, verdriet, haat, angst... ben je vanzelf gelukkig. Geluk zelf moet weer geen object van verlangen zijn, lijkt me. Dat wat ongewenst is, zoals angst en haat verdwijnt wanneer JIJ daar bent. Noem het Gewaarzijn. Of liefdevolle aandacht. ;)

De verlichting van de vijf monniken

"'Monniken, de Voleindigde is een heilige, een volledig ontwaakte. Leent mij jullie oor. Het doodloze is gevonden! Ik zal jullie onderrichten, ik zal jullie de Dhamma onderwijzen. Als jullie zo oefenen als ik jullie onderricht, zullen jullie al na korte tijd dat onovertroffen einddoel van het heilige leven, waarvoor zonen van goede familie terecht de thuisloosheid intrekken, al in dit leven door eigen inzicht realisatie blijvend bereiken.' Ik (Boeddha, red.) was in staat de monniken van de groep van vijf te overtuigen." (Bron: ALDUS SPRAK DE BOEDDHA. Bloemlezing uit de Pali-Canon. Jan de Breet & Rob Janssen. Uitgeverij Asoka, Rotterdam, 2007.)

Reinhard Bonnke

'Hoewel vele theologen discussiëren over het voor en tegen van goddelijke genezing en vele christenen harre- warren over de redenen waarom mensen geen genezing ontvangen, gaat Reinhard rustig verder met bidden voor de zieken. Als zij genezen, verheugt hij zich met hen en prijst hij God; als zij niet genezen, laat hij de zaak rustig in Gods soevereine wil en grote genade rusten.' - Uit: De levensgeschiedenis van Reinhard Bonnke.

Het vlot van verlichting

Als je je nimmer rottig voelt, heb je dit vlot niet nodig! En als je je rottig voelt: is het je geest die zijn eigen staart najaagt. Deze geest bedwing je op een eenvoudige manier: niet door er tegen te gaan strijden maar je simpelweg direct over te geven aan wat je ervaart: horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft en voelen wat je voelt (zoals het gekriebel in je neus). Dan is de waarnemer het waargenomene en is de geest niet in staat zijn eigen beelden nog langer na te jagen. Zich bezig te houden met wat het niet heeft en wil hebben of wat het heeft en niet wil hebben. Hier en nu zijn betekent vrij zijn, van het bekende, het denken. Kijken naar jezelf doet gewaarzijn geboren worden. Het gewaarzijn dat ook direct gerealiseerd, beseft, kan worden. Observatie is in zichzelf vrij en nergens aan onderworpen. Je innerlijk vrij voelen, ervaren, heeft daar alles mee te maken. Maar het kan zijn dat je nog maar net komt kijken wat dat gewaar

Dana (2)

"Dana Skrt., Pali, 'gift, aalmoes, bijdrage', het vrijwillig geven van materiele en immateriële zaken (zoals energie en wijsheid) aan andere mensen, hetgeen als een van de voornaamste boeddhistische deugden wordt gezien." (…) "Lekengelovigen 'geven' voedsel en kleding aan monniken en geld aan het klooster. Van zijn kant 'geeft' de monnik onderricht en andere spirituele hulp." (Bron: Lexicon Boeddhisme.)

Ben jij Dana?

'Dāna (Devanagari: दान ) is a Sanskrit and Pali word that connotes the virtue of generosity, charity or giving of alms in Indian philosophies. It is alternatively transliterated as daana. In Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, dāna is the practice of cultivating generosity. It can take the form of giving to an individual in distress or need. It can also take the form of philanthropic public projects that empower and help many. According to historical records, dāna is an ancient practice in Indian traditions, tracing back to Vedic traditions.' (Bron: WikipediA.)  

Faustina

'Write this: before I come as the Just Judge. I am coming first as the King of Mercy. Before the day of justice arrives, there will be given to people a sign in the heavens of this sort: All light in the heavens will be extinguished, and there will be great darkness over the whole earth. Then the sign of the cross will be seen in the sky, and from the openings where the hands and the feet of the Savior were nailed will come forth great lights which will light up the earth for a period of time. This will take place shortly before the last day.' (Bron: Dairy of Saint Maria Faustina.) Google Translate: 'Schrijf dit: voordat ik kom als de rechtvaardige rechter. ik kom eerst als de Koning van Barmhartigheid. Vóór de dag van de gerechtigheid aankomt, zal er aan de mensen een bord worden gegeven in de hemel van dit soort: Alle licht in de hemel zal worden gedoofd, en daar zal grote duisternis zijn over de hele aarde. Dan de teken van het kruis zal worden gezien in de lucht, en

Nirwana

'Nirvana, Skrt., lett. 'uitdoven' (Pali,nibbana, Jap., nehan), het einddoel van de    spirituele praktijk in alle stromingen, scholen    en richtingen van het bocddhisme.In het vroege    boeddhisme wordt het nirvana geïnterpreteerd als hct doorbreken van de kringloop    van geboorte en dood' - Lexicon Boeddhisme, uitgever Asoka.